Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu :

Predávajúci :          Luxton s.r.o.

Adresa :                Sládkovičova 637, 017 01 Považská Bystrica

Eshop :                 www.najlepsishop.sk

Email:                   luxton@luxton.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledujúci tovar :

................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia*                 ............................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa                      ............................................

 

Adresa spotrebiteľa                                                            ...........................................................

 

                                                       

Email spotrebiteľa                                                   .              ..........................................................

                                              

Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu:                  ...........................................................

 

 

Dátum ................           Podpis spotrebiteľa ..........................................

                               (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

       

* Nehodiace sa prečiarknite.

Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na hore uvedenú adresu. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe alebo na číslo účtu, ktoré ste uviedli v tomto formulári (podľa Vašej voľby)

Stiahnite si ho tu: Formulár na odstúpenie od zmluvy